shineforever

16 tekstów – auto­rem jest shi­nefo­rever . 

Nowonarodzone

Jak łat­wo pat­rzyło się ocza­mi dziecka,
Jak czys­ta pot­ra­fiła być dusza,
Nie skażona jeszcze ścianą wspomnień,
Brak poczu­cia wi­ny podjętych de­cyz­ji , wstydu..
ot­warte ok­no, świeże po­wiet­rze,
widzę białą zasłonę, którą de­likat­nie łas­kocze wiatr,
Zieleń od­bi­jająca pro­myki słońca,
ob­raz mie­szkający w duszy dziecka
od­bi­jający się w oczach świeżością ma­jowe­go ranka,
rosą na młodych lis­tkach o wschodzie słońca
nies­ka­zitel­na dusza dziec­ka,czys­te serce
op­ty­mizm trzy­many w dłoniach. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 29 maja 2013, 22:54

"Kiedy wkładasz w coś całe ser­ce, nic nie może wyjść zwyczaj­ne "

* od­po­wiedz na py­tanie " nie wy­daje ci się ta­kie zwykłe (fo­tog­ra­fia) ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 22 listopada 2011, 18:38

... i ta sy­tuac­ja w której naj­większy aniołek na­zywa się Diablica..

* zaob­serwo­wane u dziecka 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 kwietnia 2011, 17:27

...Nie opo­wiadaj jak jest Ci źle, dopóki is­tnieje oso­ba, która ma jeszcze gorzej.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 kwietnia 2011, 21:47

..dzi­siaj świat ma­lowa­ny ko­lorową farbą,
nie przes­pa­na noc,
dla ta­kich chwil war­to .. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 11 marca 2011, 16:44

I o co chodzi gdy idąca z Tobą osoba
nie przes­traszyła się te­go co Ty,
a je­dynie Two­jej reakcji? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 6 marca 2011, 22:03

...Cza­sem trze­ba zro­bić coś inaczej,
by nie po­paść w ru­tynę
i nie za­korze­nić się w codzien­nej monotonii.. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 3 marca 2011, 13:49

..naj­większą ma­gią jest mo­ment,
kiedy roz­ma­wiamy z tą osobą,
a po­tem i tak nie pa­mięta­my o czym,
po­nieważ zbyt przyćmiła nas je­go uro­da ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2011, 12:32

W tak pięknych chwilach,
in­ge­ren­cja osób trze­cich
po­win­na być sro­go za­kaza­na ! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 lutego 2011, 13:44

cza­sami dro­biazg lub gest,
lecz od właści­wej oso­by cie­szy bar­dziej,
niż sto naj­wspa­nial­szych rzeczy
od oso­by przez nas nie­chcianej .. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 23 lutego 2011, 19:31
shineforever

Wykreślić ze świata przyjaźń... To jakby zagasić słońce na niebie, gdyż niczym lepszym ani piękniejszym nie obdarzyli nas bogowie. — Cyceron

Zeszyty
  • cytaty – 

  • Przyjaźń – Zeszyt założony z myślą o moich naj­wspa­nial­szych przy­jaciołach.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

shineforever

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność